KRAFTTAG KRÄVS FÖR ATT SÄNKA SVENSKARNAS EKONOMISKA STRESS

27 september 2018

Sverige, Stockholm


Sex av sex av tio anställda i Sverige känner en ekonomisk stress inför framtiden och över en tredjedel känner en finansiell otrygghet. Vi behöver ta ett gemensamt krafttag för att se till att minska den ekonomiska oron och säkerställa att den inte blir nästa generations börda, , skriver Mercer Sveriges vd Johan Ericsson.


Idag torsdag den 27 september är det tjänstepensionens dag. En dag som för åttonde året i rad firar tjänstepensionens inverkan och betydelse för vårt framtida liv genom att belysa dess fördelar. En idé som vi i sak är positivt inställda till, men när hela sex av tio anställda i Sverige känner en ekonomisk stress inför framtiden väljer vi på Mercer att inte fira den i år.


12 400 kronor i månaden. Det var så mycket en pensionär i genomsnitt fick ut i allmän pension under 2017. Det innebär att tjänstepensionen spelar allt större roll för att vi ska kunna leva det liv vi avser även efter att vi slutat arbeta. Utan tjänstepension riskerar vi att få mindre än hälften av den tidigare lönen att leva på när vi lämnar arbetslivet. Det betyder att allt större ansvar idag ligger på den enskilda individen då pensionssystemet förändrats med premiebestämda lösningar. Ett ansvar som för många är svårt och för vissa till och med övermäktigt. Hur ska man välja? Var hittar man information? Vem ska man fråga? 


Studien Healthy, Wealthy and Work-wise som Mercer genomfört visar att svenskarna tyvärr är de som i allra högst utsträckning i Norden känner sig ekonomiskt stressande inför framtiden, bland annat på grund av en pensionssituation som är allt annat än tydlig. Sex av tio anställda uppger att de känner ekonomisk stress, över en tredjedel känner en finansiell otrygghet och nästan en av tre uppger att de är stressade över sitt pensionssparande. Samtidigt lever vi allt längre, vilket innebär att vi riskerar att leva förbi vårt pensionssparande. Trots det är det nästan 20 procent av de anställda svenskarna som inte har någon plan alls för sin pension. Det är bekymrande statistik som vi måste göra något åt.  


Den ekonomiska stressen kan till del bero på att vi i Sverige har en avsaknad av ett helhetsperspektiv på pensionslösningar. Det är inte alla som har kunskap om hur man får en överblick över det samlade sparandet och vilken framtid det kommer att leda till. Brist på högklassiga fonder och kvalitativa betyg på dessa i Sverige gör det komplicerat att utvärdera vad det finns för möjligheter kring placering. I många fall är det orimligt höga förvaltningsavgifter där individen kan ha svårt att avgöra vilket mervärde en förvaltning de facto ger. Bristen på transparens hos aktörer på marknaden är ett annat problem.


Vi tror att det krävs samarbete, struktur och nya sätt att se på problemet för att vi tillsammans ska lyckas minska den ekonomiska stressen, öka kunskapen kring pensionen och se till att ingen lämnas efter. Alla har ett ansvar – individen, arbetsgivaren och staten – där vi framförallt måste göra det enklare för individen. Och vi behöver göra det nu. Särskilt som 73 procent av de anställda i Sverige uppger att de själva är ansvariga för sin pension, vilket vi menar inte är fallet. Individen behöver däremot få mer vägledning i sitt sparande, med en större tydlighet kring de alternativ och möjligheter som finns. Där har arbetsgivare en viktig roll att fylla. 


De arbetsgivare som inte tar den ekonomiska stressen och oron för framtiden på allvar riskerar att få en föråldrad arbetskraft. De riskerar att tappa talanger till konkurrenter som erbjuder bättre pensionslösningar. Oron för framtidssparande kan dessutom minska produktivitet hos de anställda samt lojalitet till arbetsgivaren. I studien ser vi att så många som åtta av tio anställda svenskar menar att de skulle prestera bättre på jobbet, ha högre lojalitet mot sin arbetsgivare och vara mindre stressande över sin ekonomiska situation om de erbjöds bättre ersättnings- och förmånspaket. Att inte ta den ekonomiska stressen på allvar kan med andra ord stå arbetsgivare dyrt.


Samtidigt visar studien att åtta av tio anställda litar på att arbetsgivaren ger dem bra och oberoende råd om pensioner och investeringar. Arbetsgivarna har alltså ett stort ansvar och en stor möjlighet att bidra till en positiv skillnad. Men vi tror att det finns utrymme för förbättring. Det är dessutom en reell konkurrensfördel att ha en stabil pensionslösning för att minska oron. Det första arbetsgivaren bör inse är att engagemang i medarbetares hälsa är kritiskt för företagets värdeproposition. De behöver sätta medarbetarnas hälsa i fokus, bland annat genom att ta ett större ansvar kring pension och sparade och göra detta till något som engagerar.


Vi anser att arbetsgivare konkret bör se till att: 
1. På ett tydligt och lättförståeligt sätt kommunicera sitt pensionserbjudande till sina anställda.
2. Erbjuda det bästa möjliga förvalsalternativet så att anställda kan känna sig trygga även om de inte gör ett aktivt val. Exempelvis finns flera lösningar på marknaden där en stor del av sparandet går till dolda avgifter istället för till de anställda. 
3. Pensionslösningen är anpassad efter de anställdas risk- och investeringsbenägenhet. 


Även staten behöver ta sitt ansvar för att skapa rätt strukturer och ramar för både arbetstagare och arbetsgivare som uppmuntrar till pensionssparande. Ett sparande som säkrar en trygg framtid och minskar stressen över densamma.


Vi anser därför att staten bör: 
1. Återinföra avdragsrätten för privata pensionspremier för att på så sätt skapa incitament för individen att avsätta en större del av sin inkomst till pensionssparande. 
2. Skapa förutsättningar för rådgivning finansierad ur försäkring eller med avdragsrätt. 


Mercer hjälper organisationer och företag att förbättra anställdas hälsa och ekonomi. Vi är beredda att göra vad vi kan för att minska den ekonomiska stressen genom att stötta arbetsgivare gällande pension, investeringar och program för finansiellt välmående. Men vi tror inte att det räcker. Vi behöver ta ett gemensamt krafttag för att se till att minska den ekonomiska oron inför framtiden och säkerställa att den inte blir nästa generations börda. Det betyder att både arbetsgivare och staten bör ta ett större ansvar för individens bästa. 


Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad. 2019 hoppas även vi vara med och fira tjänstepensionens dag.


Johan Ericsson
vd Mercer Sverige


CONTACT INFORMATION