MELBOURNE MERCER GLOBAL PENSION INDEX 2017

23 October 2017

Sweden, Stockholm


Sverige har ett av de mest långsiktigt hållbara pensionssystemen men ligger totalt sett efter grannländerna enligt Melbourne Mercer Global Pension Index 2017.


  • Danmark behåller sin förstaplats för sjätte året i rad, men nedgraderas från A till B i betyg
  • Inget land når upp till betyg A i årets undersökning
  • Sverige behåller betyget B och ökar något i samlat indexvärde
  • Indexet har nu utökats till att innefatta även Norge, Nya Zealand och Colombia
  • Sverige landar på plats nummer sex, strax efter Finland och Norge

För nionde året i rad kartlägger Melbourne Mercer Global Pension Index länders pensionssystem och ställer dem i relation till varandra. 2017 års undersökning omfattar 30 länder och täcker 60 % av världens befolkning. Pensionssystemen jämförs med ett index baserat på mer än 40 indikatorer som mäter systemens tillräcklighet, långsiktiga hållbarhet och integritet. En viktig slutsats från årets rapport är att länder med stora brister i sitt pensionssystem behöver vidta omedelbara åtgärder för att inte riskera att behöva ta än mer drastiska åtgärder i framtiden.


Sverige tappar i placering till förmån för Norge som inkluderas för första gången


Trots att Sverige höjer sitt samlade indexvärde från 71,4 år 2016 till 72,0 år 2017, tappar vi en placering från förra året och hamnar på plats nummer sex på årets lista. Detta då Norge, som är med för första gången i undersökningen, totalt sett rankas att ha ett starkare system än Sverige. När det kommer till långsiktig hållbarhet är Sverige dock starkare och hamnar på en fjärdeplats efter Danmark, Holland och Australien.


”Sverige höjer sitt indexvärde från föregående år, vilket kan härledas till en rad mindre förändringar i det svenska pensionssystemet. Vi kan se att Sverige ligger i den absoluta toppen när det gäller långsiktig hållbarhet och att det också är i den delen som Sveriges poäng har ökat även i årets undersökning”, säger Johan Ericsson, vd för Mercer Sverige.


David Knox, Senior Partner hos Mercer, är huvudansvarig bakom rapporten. Han understryker vikten av att länder lägger fokus på hållbarhet när de utformar sina pensionssystem.


”Den ökade förväntade livslängden och den låga avkastningen från investeringar har betydande inverkan på många system runt om i världen när det kommer till att leverera tillräckliga pensionslösningar både nu och i framtiden. Flera västländer har ännu inte tillräckligt adresserat just frågan om långsiktig hållbarhet, och där finns det uppenbara risker för stora finansiella och politiska utmaningar”, säger Knox.


Hur kan Sveriges pensionssystem stärkas?


Sverige har fortfarande en stark position i förhållande till många andra pensionssystem. Men det finns fortfarande utrymme för förbättring, särskilt i fråga om att ge individen bättre möjligheter och incitament att spara för framtiden.


”En viktig pusselbit i detta är också att säkerställa att det pensionssparande som man väljer att göra i sina försäkringar kan ske på ett kostnadseffektivt sätt och att man i möjligaste mån undviker höga avgifts- och kostnadsuttag”, säger Sandra Lind från Mercer Sverige.    


MMGPI bekräftar att det finns områden som kan förbättras i alla länders pensionsinkomstsystem. Nedan följer några av de åtgärder som kan förbättra Sveriges system ytterligare.


Det samlade indexvärdet för det svenska systemet kan höjas genom att:


  • Höja den statliga pensionsåldern för att återspegla den ökade förväntade livslängden.
  • Säkerställa att individer själva kan bidra till pensionsplaner som finansieras av arbetsgivaren.
  • Återinföra skattelättnader för eget sparande, antingen i tjänstepensioner eller privat sparande.
  • Införa regler som skyddar pensionen för bägge parter i händelse av skilsmässa.

Hur ser framtiden ut?


Vägen mot ett hållbart pensionssystem är olika lång för olika länder. Dessutom har olika nationer skilda utgångspunkter och varierade förutsättningar att ta hänsyn till. Det är svårt, om inte nästintill omöjligt, att nå ett perfekt pensionssystem, men varje land kan arbeta för att lägga rätt grunder och skapa ekonomiska förutsättningar för att lyckas.


I syfte att bidra med insikter, och i förlängningen förbättra människors liv, har detta års undersökning ett både djupare och bredare perspektiv än tidigare. Colombia, Norge och Nya Zealand inkluderas för första gången i år och i och med detta utvärderar indexet 30 länders pensionssystem och deras tillräcklighet, långsiktiga hållbarhet och integritet.


Melbourne Mercer Global Pension Index – 2017 års siffror


Årets studie visar att Danmark för sjätte året i rad placerar sig högst upp på listan med en sammantantagen poäng på 78,9 före Holland och Australien med 78,8 respektive 77,1 poäng.


Sveriges system är stabilt och välfinansierat. Ett område där Sverige dock kommer ut sämre än många andra västländer är när det gäller pensionsnivåerna. Även våra Nordiska grannar har bättre resultat i denna del.


Nykomlingarna Norge och Nya Zealand resultat slutade på 74,7 respektive 67,4 poäng. Båda länderna har stabila system som är mycket välfungerande, men också har en del förbättringsområden. Colombia, med sina 61,7 poäng, har ett relativt bra utformat system, men också tillkortakommanden som kan innebära risker och därmed måste ses över.


Inget land når A-betyg i 2017 års undersökning


För att fortsätta utveckla och förbättra indexet och dess relevans, har två nya frågor inkluderats i studien. Detta resulterade också i att inget land nådde de krav som krävs för att nå betyget A. Den första frågan behandlar faktisk ekonomisk tillväxt och lades till i hållbarhetsindexet och den andra frågan rör individuella avsättningar till den egna pensionen.


Tillägget av en ny fråga i hållbarhetsindexet har också inneburit att frågorna rörande tillgångar och avsättningsnivåer inte väger fullt lika tungt i år. De länder som förbättrat sitt indexvärde betydligt är de som under de senaste tre åren upplevt en faktisk ekonomisk tillväxt, och där denna förväntas fortsätta under de nästkommande åren. Kina, Indien, Indonesien, Irland och Malaysia är exempel på sådana länder. De länder som istället har goda tillgångar och bra förutsättningar för ett välfungerande pensionssystem, men med lägre faktisk ekonomisk tillväxt har tappat något i indexvärdet för hållbarhet. Detta gäller bland annat Kanada, Danmark och Holland.


”MMGPI är en viktig referens för beslutsfattare runtom i världen och man kan dra lärdom från de system som fungerar bäst. Vi är medvetna om att det inte existerar en enda lösning som är optimal för alla, men det finns många grundläggande steg att ta för att förbättra pensionssystemen”, säger Knox.


Om Melbourne Mercer Global Pension Index


Melbourne Mercer Global Pension Index publiceras av The Australian Centre for Financial Studies (ACFS) i samarbete med Mercer och regeringen i den australiensiska delstaten Victoria, vilka bidrar med den största delen av finansieringen. Även The Finnish Centre for Pensions har bidragit med finansiellt stöd.


Om Australian Centre for Financial Studies


Australian Centre for Financial Studies (ACFS) är ett forskningscenter vid Monash Business School. ACFS grundades 2005 och blev 2016 en del av Monash University. Forskningen som görs vid centret är främst finansierad av privata företag och partners och är lättillgänglig, välgrundad samt opartiskt framtagen för att bidra till samhällsdebatten och industripraxis. Denna rapport i samarbete med Mercer är ett exempel på resultat av forskningen. För att läsa mer, besök www.australiancentre.com.au.


Om Mercer
Mercer är ett ledande globalt konsultföretag inom Health, Wealth och Career som hjälper organisationer runt om i världen att förbättra anställdas hälsa, ekonomi och karriär. Mercer har fler än 22 000 anställda, är verksamt i över 130 länder och är ett helägt dotterbolag till Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), en global koncern som erbjuder kunder råd och lösningar inom områdena risk, strategi och personal. Marsh & McLennan Companies med 60 000 anställda över hela världen, har en årlig omsättning på över 13 miljarder dollar och är också moderbolag till Marsh, Guy Carpenter samt till Oliver Wyman. Mer information finns på http://www.se.mercer.com/. Följ Mercer på Twitter @MercerInsights.


CONTACT INFORMATION