DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN GÄLLER ALLA BESÖKARE FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET. OM DU BOR UTANFÖR EES KLICKA HÄR.

 

If you would prefer to read this notice in English please click here.

 

Mercer LLC och dess dotterbolag (Mercer) är fast beslutna att skydda Mercers kunders och användares integritet vid besök på Mercers webbplats (Webbplatsen). Den här integritetspolicyn är till för att informera dig om hur Mercer samlar in personuppgifter, hur Mercer kommer att använda uppgifterna och hur Mercer skyddar alla personuppgifter som du väljer att förse Mercer med, antingen direkt eller genom denna webbplats, eller genom din arbetsgivare eller den som ansvarar för ditt förmånsprogram.

 

Det kan finnas ytterliga personuppgifter (och andra uppgifter) som Mercer har eller samlar in om dig eller ditt företag på grund av andra relationer som omfattas av andra policyer, avtal eller regler.

 

Den här integritetspolicyn täcker följande områden:

 

(1) Vilka uppgifter Mercer samlar in om dig

(2) Hur Mercer använder dina personuppgifter

(3) Hur Mercer skyddar dina personuppgifter

(4) Hur du kontaktar Mercer och vilka rättigheter du har att förhindra marknadsföring och att få åtkomst till och uppdatera dina personuppgifter

(5) Hur Mercer använder cookies

(6) Ändringar av den här integritetspolicyn


 

(1) Vilka uppgifter Mercer samlar in om dig

 

Mercer kommer att samla in och behandla alla eller några av följande personuppgifter:

 

    (a) Uppgifter som lämnas frivilligt av dig:

 

När du använder Webbplatsen kan du välja att förse Mercer med uppgifter som hjälper Mercer att ge dig bästa möjliga service. Till exempel kan du förse Mercer med din e-postadress för att be om information eller så kan du skicka Mercer din postadress för att Mercer ska kunna skicka dig det material du efterfrågar. Du kan även välja att söka ett jobb på Mercer och skicka in en jobbansökan via Mercers karriärsida https://careers.mmc.com/. Alla personuppgifter som du skickar till Mercer kommer endast att användas för det ändamål som anges på karriärsidan eller i den här policyn.

 

    (b) Korrespondens med Mercer

 

Om du kontaktar Mercer kommer Mercer normalt sett att registrera den korrespondensen.

 

    (c) Uppgifter från enkäter

 

Om Mercer ber dig att besvara enkäter som Mercer använder i undersökningssyfte kommer Mercer att samla in uppgifterna som du uppger i den besvarade enkäten.

 

    (d) Användning av webbplats och kommunikation

 

Uppgifter om dina besök på Webbplatsen och information som samlas in med hjälp av cookies och andra spårningstekniker, bland annat din IP-adress och ditt domännamn, webbläsarversion och operativsystem, trafikdata, lokaliseringsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata samt vilka resurser du använder på Webbplatsen.

 

(2) Hur Mercer använder dina personuppgifter

 

Detta avsnitt anger för vilka ändamål Mercer använder de personuppgifter som Mercer samlar in och, i överensstämmelse med Mercers förpliktelser enligt europeisk lagstiftning, identifierar de rättsliga grunder som Mercer stödjer Mercers personuppgiftsbehandling på.

 

Den europeiska dataskyddsförordningen tillåter företag att behandla personuppgifter endast när behandlingen kan stödjas på de specifika rättsliga grunder som anges i förordningen.

 

Observera att förutom de undantag Mercer har identifierat nedan, kommer Mercer i vissa fall även att lämna ut personuppgifter till Mercers tjänsteleverantörer, uppdragstagare, ombud och samarbetspartner som utför aktiviteter som beskrivs i den här policyn för Mercers räkning.

 

    (a) För att kommunicera effektivt med dig och bedriva Mercers verksamhet

 

För att bedriva Mercers verksamhet, däribland besvara dina förfrågningar, för att i övrigt kommunicera med dig eller för att utföra Mercers förpliktelser som uppstår utifrån eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och Mercer, vilka i vissa fall kan innebära att Mercer lämnar ut dina uppgifter till tredje part, såsom ombud, uppdragstagare eller Mercers rådgivare (t.ex. affärsrådgivare, juridiska, finansiella och andra rådgivare).

 

Rättslig grund för användning: fullgörande av avtal och berättigade intressen (för att Mercer ska kunna utföra Mercers förpliktelser och erbjuda Mercers tjänster till dig)

 

    (b) För att förse dig med marknadsföringsmaterial

 

För att förse dig med uppdateringar och erbjudanden, om du har valt att ta emot sådant material. Mercer kan även använda dina uppgifter för att marknadsföra Mercers egna produkter och tjänster till dig via post, e-post, SMS, telefon och fax, och om det krävs enligt lag kommer Mercer att be om ditt samtycke vid den tidpunkt då Mercer samlar in dina uppgifter för att utföra någon av dessa typer av marknadsföring. Mercer kommer att erbjuda dig en möjlighet att avregistrera dig eller avstå från ytterligare elektroniska marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig. Du kan även välja att avstå genom att kontakta Mercer via uppgifterna nedan.

 

Rättslig grund för användning: samtycke och berättigat intresse (för att hålla dig uppdaterad om nyheter angående Mercers produkter och tjänster)

 

    (c) För undersöknings- och utvecklingsändamål

 

För att analysera dina personuppgifter tillsammans med uppgifter från andra kunder i dataanalysändamål, bland annat för att skapa insikter, rapporter och andra analyser för att bättre förstå och förbättra kvaliteten på och marknadsföra Mercers rådgivning, produkter och tjänster. Resultaten från sådana analyser identifierar inte specifika kunder eller individer.

 

Rättslig grund för användning: berättigade intressen (för att Mercer ska kunna förbättra dess tjänster)

 

    (d) För att övervaka vissa aktiviteter

 

För att övervaka förfrågningar och transaktioner för att säkerställa servicekvaliteten, efterlevnad av processer och för att bekämpa bedrägeri.

 

Rättslig grund för användning: rättsliga förpliktelser, rättsliga anspråk och berättigade intressen (för att säkerställa kvaliteten på Mercers tjänster och att de är lagliga)

 

    (e) För att informera dig om ändringar

 

För att informera dig om ändringar angående Mercers tjänster och produkter

 

Rättslig grund för användning: berättigade intressen (för att informera dig om ändringar angående Mercers tjänster)

 

    (f) För att säkerställa att innehållet på Webbplatsen är relevant

 

För att säkerställa att innehållet på Webbplatsen presenteras på bästa sätt för dig och för din enhet. Det kan innebära att dina uppgifter lämnas vidare till affärspartner, leverantörer och/eller tjänsteleverantörer.

 

Rättslig grund för användning: fullgörande av avtal, berättigade intressen (för att Mercer ska kunna förse dig med innehåll och tjänster på Webbplatsen)

 

    (g) För att omorganisera eller förändra Mercers verksamhet

 

Om Mercer: (i) befinner sig i förhandlingar vid försäljning av Mercers verksamhet eller del därav till tredje part, (ii) säljs till tredje part eller (iii) genomgår en omorganisation, kan Mercer behöva överföra vissa eller alla dina personuppgifter till aktuell tredje part (eller dess rådgivare) som del av eventuella förfaranden för företagsbesiktning för ändamålet att analysera en eventuell förestående försäljning eller omorganisation. Mercer kan även behöva överföra dina personuppgifter till den omorganiserade enheten eller en tredje part efter försäljningen eller omorganisationen för att de ska kunna använda dem för samma ändamål som anges i denna policy.

 

Rättslig grund för användning: berättigade intressen (för att Mercer ska kunna förändra dess verksamhet)

 

    (h) I samband med förpliktelser i lagstiftning och andra bestämmelser

 

Mercer behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav eller som del i en dialog med tillsynsmyndigheter enligt vad som är tillämpligt, vilket kan innebära att Mercer lämnar ut dina personuppgifter till tredje part, domstol, tillsynsmyndigheter och/eller brottsbekämpande myndigheter i samband med förfrågningar, rättegångar eller utredningar som görs av sådana parter var som helst i världen eller i de fall Mercer är tvingade att göra det. Om det är tillåtet kommer Mercer att vidarebefordra en sådan begäran till dig eller meddela dig innan Mercer besvarar begäran såvida det inte förhindrar förebyggandet eller upptäckten av brottslighet.

 

Rättslig grund för användning: rättsliga förpliktelser, rättsliga anspråk och berättigade intressen (för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter)

 

    (i) För undersökning av bedrägeri, penningtvätt och sanktioner

 

När Mercer upprättar eller upprätthåller kundrelationer för att tillhandahålla vissa tjänster behandlar Mercer personuppgifter för att kontrollera bedrägeri, penningtvätt eller sanktionsöverträdelser.

 

Rättslig grund för användning: rättsliga förpliktelser

 

    (j) För att erbjuda aktuarietjänster

 

Mercer och Mercers pensionsaktuarier behandlar personuppgifter för att erbjuda aktuarietjänster, bland annat att värdera Mercers kunders pensionsplaner, utföra komplexa beräkningar av personliga pensionsförmåner, ge råd angående hantering av pensionsskulder, efterleva lagstadgade skyldigheter eller tillhandahålla sådana andra tjänster som efterfrågas av Mercers kunder och utförs av en medlem i Institute & Faculty of Actuaries, inbegripet pensionsaktuarier.

 

Rättslig grund för användning: berättigade intressen

 

(3) Hur Mercer skyddar dina personuppgifter

 

    (a) Säkerhet över internet

 

Inga dataöverföringar över internet eller webbplatser är garanterat säkra från intrång. Mercer upprätthåller dock kommersiellt rimliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

 

Alla uppgifter som du förser Mercer med lagras på Mercers säkra servrar, och tillgång till och användning av dessa sker enligt Mercers säkerhetspolicyer och säkerhetsstandarder. Om Mercer har försett dig med (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av Webbplatsen ansvarar du för att hålla detta lösenord hemligt och uppfylla alla andra säkerhetsprocesser som Mercer upplyser dig om. Mercer ber dig att inte avslöja lösenordet för någon.

 

    (b) Export utanför EES

 

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för personal eller leverantörer på, överföras till och/eller lagras på en destination utanför det land där du bor, och dessa destinationsländer kan ha en dataskyddslagstiftning som inte har lika hög skyddsnivå som den i ditt land. Mercer kommer i samtliga fall att skydda personuppgifterna i enlighet med det som anges i den här integritetspolicyn.

 

Om Mercer överför personuppgifter från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till ett land utanför EES krävs det att Mercer vidtar specifika åtgärder för att skydda de aktuella personuppgifterna. Vissa länder utanför EES har godkänts av EU-kommissionen eftersom det dataskydd de erbjuder ligger på i stort sett samma nivå som dataskyddet inom EES, och därför krävs inga ytterligare skyddsåtgärder för att exportera personuppgifter till dessa länder. För länder som inte har fått detta godkännande (se fullständig lista här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) kommer Mercer att tillse att rättsliga grunder som berättigar sådan överföring föreligger, som exempelvis MMC Binding Corporate Rules (MMC:s bindande företagsbestämmelser), standardavtalsklausuler eller andra rättsliga grunder som tillåts av tillämpliga lagstadgade krav.

 

Kontakta Mercer via uppgifterna nedan om du vill se en kopia på dessa specifika skyddsåtgärder som tillämpas för exporten av dina personuppgifter.

 

    (c) Lagringsbegränsning

 

Mercer kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det/de ändamål uppgifterna samlades in för samt eventuella andra tillåtna relaterade ändamål (till exempel om Mercer måste behålla personuppgifterna längre än vad ändamålet som Mercer ursprungligen samlade in uppgifterna för kräver för att uppfylla vissa lagstadgade krav). Mercers lagringsperiod baseras på verksamhetens behov, och om dina personuppgifter inte längre behövs kommer de att antingen oåterkalleligt anonymiseras (och den anonymiserade informationen behålls) eller förstöras på ett säkert sätt.

 

(4) Dina rättigheter och hur du kontaktar Mercer

 

    (a) Marknadsföring

 

Du har rätt att be Mercer att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utöva rättigheten när som helst genom att klicka på alternativet ”avregistrera” som finns på alla elektroniska marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta Mercer via uppgifterna nedan.

 

    (b) Uppdatera uppgifterna

 

Mercer kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta. För att hjälpa Mercer med detta bör du meddela Mercer om det sker några förändringar av de personuppgifter du har försett Mercer med. Detta kan du göra genom att kontakta Mercer via uppgifterna nedan.

 

    (c) Dina rättigheter

 

Om du har frågor gällande Mercers användning av dina personuppgifter kan du kontakta Mercer via uppgifterna nedan. Under vissa omständigheter har du rätt att:

  • a) begära att Mercer förser dig med ytterligare information om hur Mercer använder dina uppgifter
  • b) begära att Mercer förser dig med en kopia av de uppgifter du har försett Mercer med
  • c) begära att Mercer uppdaterar eventuella felaktigheter i de personuppgifter Mercer har
  • d) begära att Mercer raderar alla personuppgifter som Mercer inte längre har någon rättslig grund för att använda
  • e) invända mot eventuell behandling som Mercer försvarar med ”berättigade intressen” såvida inte Mercers skäl till att utföra behandlingen väger tyngre än dina rättigheter till skydd av dina personuppgifter
  • f) invända mot direkt marknadsföring (däribland all profilering för sådana ändamål)
  • g) begära att Mercer begränsar Mercers användning av dina uppgifter under tiden Mercer överväger din förfrågan,

och om behandlingen baseras på samtycke, har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Mercer via kontaktuppgifterna nedan eller i enlighet med informationen du fick när samtycket gavs.

 

Din utövning av dessa rättigheter omfattas av vissa undantag för att skydda allmänhetens intressen (t.ex. förebyggande eller avslöjande av brottslighet) och Mercers intressen (t.ex. upprätthållande av sekretesskydd). Om du utövar någon av dessa rättigheter kommer Mercer att kontrollera din rättighet och i de flesta fall besvara din begäran inom en månad.

 

Om du inte är nöjd med Mercers användning av dina personuppgifter eller på Mercers svar på ditt utövande av dina rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

    (d) Hur du kontaktar Mercer

 

Vem som är personuppgiftsansvarig för Mercers behandling av dina personuppgifter enligt den här integritetspolicyn beror på var du bor. Här hittar du en lista över vilka bolag i koncernen som kommer att agera som personuppgiftsansvarig och i vilka länder.

 

Har du några frågor angående den här integritetspolicyn kan du kontakta Mercers dataskyddsombud på privacycoordinator@mercer.com.

 

(5) Hur Mercer använder cookies

 

Mercer använder olika verktyg för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen och spåra användare på Webbplatsen. Dessa verktyg är bland annat cookies och webbsignaler. Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator för att komma ihåg information om ditt besök. Webbsignaler är små bildfiler med en unik identifierare som är osynligt inbäddade på webbsidorna. Varken cookies eller webbsignaler kan läsa data från din dators hårddisk eller samla in dina personuppgifter. Mercer använder information från cookies och webbsignaler för att förbättra din upplevelse och den övergripande kvaliteten på Mercers tjänster. Mercer kan även använda cookies och webbsignaler för att samla in information från tredje part (exempelvis Google) för att underlätta marknadsföringen av Mercers produkter och tjänster, för att analysera hur effektiv Mercers marknadsföring är eller prestandan på Mercers webbplats och för att avgöra huruvida du kan vara intresserad av andra produkter eller tjänster. Mercer använder även webbsignaler för att leverera cookies och sammanställa analyser. Mercers cookies och webbsignaler kan även komma från tredje parts tjänsteleverantörer som har tillåtelse att placera sådana verktyg på Mercers webbplats.

 

Du kan välja att avvisa och radera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du bör vara medveten om att om du avvisar eller raderar cookies kan det påverka din användarupplevelse av Webbplatsen eller förhindra dig från att använda vissa tjänster på den, och det kan leda till att vissa val du har gjort på Webbplatsen raderas. Du kan hitta mer information om hur du avvisar eller raderar cookies på din webbläsares eller enhets hjälpsidor eller på följande sida: www.aboutcookies.org. Mercer tillhör annonsnätverk som kan använda din webbhistorik på deltagande webbplatser för att visa dig intressebaserade annonser på dessa webbplatser. Eftersom data som används för intressebaserade annonser även används för andra nödvändiga ändamål (bland annat för att tillhandahålla Mercers produkter, för analyser och för att upptäcka bedrägeri) betyder det att även om du väljer bort intressebaserade annonser slutar inte insamlingen av dessa data. Det betyder inte heller att du inte längre kommer att få några annonser eller att du kommer se färre annonser. Om du väljer bort detta kommer dock annonserna som du får inte längre att vara intressebaserade och de kan därmed vara mindre relevanta för dig. Mercer använder inte teknik som känner igen ”do-not-track”-signaler från din webbläsare. Du kan även blockera internetbaserad annonsering genom att installera ett plugin-program från en tredje part som finns för vissa webbläsare. Du hittar mer information om intressebaserad annonsering här: https://thenai.org/opt-out/

 

För att säkerställa nätverkssäkerhet och att alla användare får ta del av samma servicegrad använder Mercer dessutom programvaror som utför sådana saker som att övervaka nätverkstrafik, identifiera obehörig åtkomst eller åtkomst till icke offentliggjorda uppgifter, upptäcka datavirus och andra program som kan skada Mercers datorer eller nätverk samt övervaka och finjustera prestandan på Mercers nätverk och denna webbplats. Vid sådan övervakning kan dessa program upptäcka ytterligare information från din dator, som exempelvis din IP-adress, adresser från nätverkspaket och annan teknisk information. All sådan information används endast i syfte att upprätthålla säkerheten och prestandan på Mercers nätverk och datorsystem.

 

(6) Ändringar av den här integritetspolicyn

 

Mercer kan ändra innehållet på Mercers webbplats och hur Mercer använder cookies, och följaktligen kan även Mercers integritetspolicy och Mercers cookiepolicy ändras med jämna mellanrum. Om Mercer ändrar den här integritetspolicyn kommer datumet nedan uppdateras, som uppger när integritetspolicyn senast ändrades. Om dessa ändringar är av väsentlig betydelse kommer Mercer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om ändringarna.

 

Den här integritetspolicyn ändrades senast den 9 maj 2019.

 

[BACK TO TOP]